Školská rada

Vážení rodiče,

podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) zřizuje zřizovatel školy školskou radu, která je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

V souladu s Volebním řádem pro volby do školské rady vyhlašuji dodatečné volby do školské rady ZŠ T. G. Masaryka Milovice z řad zákonných zástupců žáků na dny 08. 09. 2020 a 09. 09. 2020 v době třídních schůzek od 16.00 hodin do 19.00 hodin v prostorách přízemí obou budov naší školy.

Pokud má někdo z řad zákonných zástupců našich žáků zájem o kandidaturu, kontaktujte, prosím, ředitelku školy mailem: reditelka@zsmilovice.cz do 16. 08. 2020.

Volby budou probíhat tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny.

Mgr. Lada Flachsová,
ředitelka školy