Školská rada

Volby do Školské rady

Jednací řád školské rady

Základní škola T. G. Masaryka Milovice

Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle §167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „zákon“).

Článek 2

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené zákonem minimálně 15 dní před konáním schůze.

Článek 3

Zasedání školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředseda školské rady.

Ředitel školy a jakýkoli člen rady má právo požádat školskou radu zastoupenou předsedou nebo místopředsedou v odůvodněných případech o svolání mimořádného zasedání školské rady. Na základě této žádosti je mimořádné zasedání školské rady svoláno do 15 dnů. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Článek 4

Program jednání navrhuje předseda školské rady, případně místopředseda školské rady, pokud svolal zasedání. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitele či zřizovatele školy. Program, podklady pro jednání školské rady, návrhy a připomínky musí být členům školské rady a řediteli školy doručeny aspoň 5 dní před zasedáním školské rady v písemné formě nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Článek 5

Školská rada na začátku zasedání schvaluje navržený program a dále jedná podle něj. Nejprve vyhodnotí úkoly vyplývající z předchozích zasedání, poté projedná nové návrhy a připomínky.

Článek 6

Školská rada je usnášeníschopná při účasti  nadpoloviční většiny všech svých členů a rozhoduje nadpoloviční většina přítomných.

Článek 7

Zápis ze zasedání, který obsahuje i záznam o přijatých usneseních a o průběhu a výsledku hlasování, pořizuje pověřený člen školské rady a podepisuje předseda. O výsledcích svého jednání školská rada informuje veřejnost prostřednictvím webových stránek školy a na školní nástěnce. O schválení dokumentů rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení. Pokud školská rada uvedený dokument neschválí, musí být dokument předložen k novému projednání do 1 měsíce. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, odhlasuje školská rada další postup na svém nejbližším jednání.

Článek 8

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Článek 9

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1.10.2016