Vycházející žáci

Přijímací řízení na SŠ 

Vážení rodiče a vycházející žáci,

žáci naší školy dostanou  námi vyplněné formuláře přihlášek. Je potřeba odevzdat třídnímu učiteli název a adresu střední školy a kód oboru. Přihlášku lze tisknout nejdříve po vydání vysvědčení za 1. pololetí.

Uchazeči podávají v prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání nejvýše dvě přihlášky. Přihláška na střední školu s talentovou zkouškou se do tohoto počtu nezapočítává.

Na přihláškách na střední školu potvrďte, prosím, podpisem uchazeče a podpisem zákonného zástupce správnost všech vytištěných údajů. V případě zjištění chyby ihned přineste přihlášky zpět do školy k přepracování. Přihlášku zašlete na příslušnou školu doporučeně poštou nebo ji odevzdejte osobně proti potvrzení.

Za řádné vyplnění, zajištění všech požadovaných dokladů k přihlášce (např. potvrzení zdravotní způsobilosti) a včasné podání plně odpovídá zákonný zástupce žáka. Naše škola vám nabízí aktivní spolupráci a poradenskou činnost při řešení problémů týkajících se přijímacího řízení.

Dříve než odešlete přihlášku:

zjistěte, zda vámi vybraná škola (obor) vyžaduje lékařskou prohlídku a v případě, že ano, nechte si přihlášku potvrdit u svého obvodního dětského lékaře seznamte se důkladně s kritérii přijímacího řízení na vámi vybrané škole pokud vámi vybraná škola boduje v rámci přijímacích kritérií různé aktivity – umístění v olympiádách, soutěžích (jedná se vždy o okresní a vyšší kola), studium ZUŠ apod., doložte tyto skutečnosti požadovaným způsobem.

Přihlášky doručte na adresu ředitele SŠ.

 

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře