Vycházející žáci

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2018/ 2019

Vážení rodiče a vycházející žáci,

žáci naší školy dostanou  námi vyplněné formuláře přihlášek. Je potřeba odevzdat třídnímu učiteli název a adresu střední školy a kód oboru nejdéle do 22.2.2019. Přihlášku lze tisknout nejdříve po vydání vysvědčení za 1. pololetí.

Uchazeči podávají v prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání nejvýše dvě přihlášky. Přihláška na střední školu s talentovou zkouškou se do tohoto počtu nezapočítává.

Na přihláškách na střední školu potvrďte, prosím, podpisem uchazeče a podpisem zákonného zástupce správnost všech vytištěných údajů. V případě zjištění chyby ihned přineste přihlášky zpět do školy k přepracování. Přihlášku zašlete na příslušnou školu doporučeně poštou nebo ji odevzdejte osobně proti potvrzení.

Za řádné vyplnění, zajištění všech požadovaných dokladů k přihlášce (např. potvrzení zdravotní způsobilosti) a včasné podání plně odpovídá zákonný zástupce žáka. Naše škola vám nabízí aktivní spolupráci a poradenskou činnost při řešení problémů týkajících se přijímacího řízení.

Dříve než odešlete přihlášku:

zjistěte, zda vámi vybraná škola (obor) vyžaduje lékařskou prohlídku a v případě, že ano, nechte si přihlášku potvrdit u svého obvodního dětského lékaře seznamte se důkladně s kritérii přijímacího řízení na vámi vybrané škole pokud vámi vybraná škola boduje v rámci přijímacích kritérií různé aktivity – umístění v olympiádách, soutěžích (jedná se vždy o okresní a vyšší kola), studium ZUŠ apod., doložte tyto skutečnosti požadovaným způsobem

Přihlášky doručte na adresu ředitele SŠ  na obor s talentovou zkouškou – do 30. 11. 2018 na ostatní školy – do 1.3.2019

Jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky je stanovena na dny:

  1. termín: 12. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělávání, 16. dubna 2019 – pro šestiletá a osmiletá gymnázia
  2. termín: 15. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělávání, 17. dubna 2019 – pro šestiletá a osmiletá gymnázia

Náhradní termín pro všechny uvedené obory:

  1. termín: 13. května 2019
  2. termín: 14. května 2019

Způsob seznámení s výsledkem přijímacích zkoušek:

Do 3 pracovních dnů (po posledním dnu konání PZ) ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů
a těm, kteří nebyli přijati, odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Po oznámení rozhodnutí (doručení poštou) o přijetí je třeba:

Doručit zápisový lístek řediteli SŠ (zápisový lístek vydá základní škola) do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, případně ho v tomto termínu předat k přepravě provozovateli poštovních služeb (potvrzujete tím svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, kdy ho chce uplatnit na škole, kde byl přijat v rámci odvolacího řízení.

Po oznámení rozhodnutí (doručení poštou) o nepřijetí je třeba:

1)podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o nepřijetí – na adresu střední školy (je možné informovat se předem, zda má odvolání smysl)

2) podat přihlášky do 2. kola přijímacího řízení (neomezený počet přihlášek; informace o tom, zda škola vypisuje 2.kolo řízení je na webu každé uvedené SŠ)

Termíny konání přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020
Vyhláška 353 - 01/11/2018