Jak vyřídit odklad školní docházky

Kdy a jak lze požádat o odklad povinné školní docházky?
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může požádat zákonný zástupce již při zápisu.

Žádost se podává ředitelce základní školy písemně a musí být doložena:
- doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a
- odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Důvody k odkladu povinné školní docházky:
- zdravotní důvody
- problémy se soustředěním
- problémy s výslovností a vyjadřováním
- nedostatky v jemné motorice
- problémy s navazováním sociálních kontaktů apod.
Důvody odkladu se posuzují vždy individuálně.

Pokud dítě dostane rozhodnutí o odkladu školní docházky, musí znovu o rok později k zápisu? Nebo je automaticky přijato na následující školní rok?
Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.