Co nabízíme

Školní poradenské pracoviště  nabízí

Speciálně pedagogickou diagnostiku:
- žáků s individuálními vzdělávacími potřebami: vývojovou poruchou učení, neprospívajících žáků, screening logopedických a grafomotorických obtíží
- diagnostiku třídních kolektivů, sociometrická šetření (prevence chování, šikany)

Konzultační a poradenskou činnost rodičům a pedagogům v oblasti:
- zdravého psychického vývoje
- výukových a výchovných obtíží žáků
- při výběru studijního či profesního zaměření
- drogové závislosti či trestné činnosti žáků
- pomoc při řešení náročných životních situací dítěte
- pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích plánů (pro žáky s vývojovou poruchou učení, žáky mimořádně nadané)

Terapeutickou činnost – ambulantní péči:
- při korekci výukových obtíží (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
- logopedické nácviky
- grafomotorické nácviky
- vedení žáků s poruchou pozornosti, hyperaktivitou
- programy HYPO, MAXÍK

Psychologické poradenství a diagnostiku:
- práce s rodinou v náročné situaci, řešení krizových i dlouhodobých obtíží
- psychologická diagnostika zaměřená na volbu budoucí profesní a studijní kariéry
- psychologická diagnostika žáků mimořádně nadaných
- psychologická diagnostika školní zralosti
- psychologická diagnostika a intervence u žáků s výukovými a výchovnými problémy
- individuální psychologická intervence u předškoláků
- nácvik relaxačních metod

Veškerá individuální vyšetření probíhají pouze s písemným souhlasem rodičů a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.