Přípravka a Školička

Rozhodnutí  bude na Vás

Zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem nejenom v životě dítěte, ale celé jeho rodiny. Prvním krokem ke vstupu do školy je zápis dětí do 1. třídy. Každý rok se při zápisu snažíme vzbudit u dětí zájem o školu, seznámit je s prostředím školy i s některými pracovníky.

Od poloviny dubna  bude zřízena „Přípravka“ pro děti, u kterých rodiče, paní učitelky z MŠ či zkoušející učitelé u zápisu váhají nad vstupem do ZŠ. Navštěvovat ji mohou děti 1 krát týdně v budově staré školy – Pionýrů 54, Milovice. „Přípravka“ bude zaměřena na grafomotoriku, určování a poznávání geometrických tvarů, na rozvoj zrakového a sluchové vnímání. Děti se sejdou max. 6 krát. S sebou: nůžky, lepidlo, pastelky, přezůvky.

Paní učitelka si vyhrazuje právo po důkladnějším poznání dítěte při práci a po dohodě se zákonnými zástupci dítěte na možnost dodatečného vyšetření v PPP a posouzení školní zralosti.

Pokud některým dětem byl doporučen speciální kurz rozvoje motoriky (MAXÍK) nebo kurz, který je zaměřen na rozvoj a posilování pozornosti (HYPO), úpravu řeči (logopedie) či kurz EEG Biofeedback), podejte si přihlášku. Veškeré informace najdete na webu školy.

Pro důkladnější přípravu dětí, a především vzájemné poznání, jsou před vstupem do 1. ročníku zřízeny vedením školy pracovní skupiny pod názvem „Školička“, které budou pracovat pod vedením budoucí třídní učitelky 1x měsíčně – (1x v dubnu, 1x v květnu a 1x v červnu). Náplní „Školičky“ je vzájemné seznámení s třídní učitelkou a spolužáky, poznání prostor školy. Během „Školičky“ děti pracují s papírem, malují, cvičí, zpívají. Úkoly plní za pomoci starších kamarádů v rámci projektu „Kamarádi“.

Termín prvního setkání „Školičky“ včetně potřebných pomůcek bude vyvěšen na budovách ZŠ a na webových stránkách školy.