Předčasný nástup dítěte do školy

Pokud uvažujete o předčasném nástupu Vašeho dítěte do školy (tzn., že k 1.9. daného roku, kdy by zahájilo povinnou školní docházku, nedovrší 6 let věku), může být přijato po doložení příslušných doporučení dle § 36 zákona č.561/2004Sb (školský zákon):

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.