Historie školy

Výpis z Památní knihy národní školy Milovické

„ Dnem 1.m.října 1860 zahájeno zatímní vyučování na filiální škole v Milovicích za působení Vincence Žežulky co učitele, důstojného pana faráře Josefa Matouše v Mladé co katechety a představenstva pana Roubíčka hostinského v Milovicích.
Místo k vyučování najaté stávalo v chalupě Václava Havelky č.24 v tamní komoře v síni, kdež se nacházelo jedno okno na dvůr a druhé naproti prolomeno býti muselo, z čehož následuje, že místnost ta velmi temná a k tomu vlhká byla, nezdravá, z čehož ulovil pisatel tohoto listu nemoc oční i v krku, kteráž mu po tři roky trvala. V místnosti této učil jsem po dvě zimy a jedno léto, než postavena byla škola nová. Dítek v tu dobu zapsáno okolo šedesáti.“

Školství v Milovicích
Stavební úpravy
1885 - přestavba školy , stavitel Marek za 3000 zlatých
1887 - pořízena tělocvična; stojan s 2 tyčemi k šplhání, žebřík kolmý, kruhy, žebřík vodorovný, bradla, kladina
3.12.1930 – Stavba nové školy (dnes nazývána stará) – rozpočet 750 tis. korun
25.1.1931 - slavnostní otevření školy
1936 - jako první na okrese má škola zařízení na projekci 16 mm filmů
1938 - škola má radiové zařízení – zesilovač, gramofon a mikrofon
červen 1957 - zahájena stavba nové školní budovy
1.9.1959 - zahájeno vyučování v nové školní budově, v té době bylo na škole 18 tříd s počtem 488 žáků; náklady na stavbu činily 3. 934 tis. Kč
1968 – 1969 - úbytek žáků v souvislosti s příchodem sov.vojsk a odchodem ČSA
1971 - stará školní budova byla předána do užívání dětem sovětských důstojníků
1981 - byla stará škola sovětskými dětmi opuštěna
1986 - škola převzala údržbu staré školy, což znamenalo postupnou rekonstrukci všech prostor ; přeložení střechy, zřízení bytu pro školníka
leden 1987 - do provozu byla uvedena část přízemí – školní dílny
listopad 1987 - do užívání předána tělocvična
1992 - škola získala za sponzorského přispění f.MEC Praha a.s. svých prvních pět počítačů ( 2x XT, 3x AT 286)
1994 - provedena rekonstrukce elektroinstalace
1995 - rekonstrukce kotelny a rozvodů topení a vody, výměna radiátorů přechod na plynové vytápění (PB, od r.1998 zemní plyn), automatizovaný provoz
1.1.1995 - byla obcí zřízena základní škola jako právní subjekt
1.9.1997 - počítačová učebna, síť 10MB, dataprojektor
23.9.2000 - trvale na internetu
2001 - plynofikace staré školy
2003 – částečně uvedena do provozu zrekonstruovaná budova čp.581 v Mladé, Komenského ulici
1.9.2005 - uvedena do provozu celá budova v Mladé, v budově byla zřízena mateřská škola a přičleněna k základní škole; došlo ke změně názvu: Základní škola a mateřská škola Milovice
od 1.9.2010 – udělen škole čestný název T.G.Masaryka
1.8.2013 – škola rozdělena, ZŠ T.G.Masaryka Milovice (zůstávají budovy Školská a Pionýrů)
srpen 2013 – rekonstrukce “staré školy” – nová okna, střecha, zateplení, fasáda

Ředitelé
1860-1871 - Vincenc Žežulka
1871-1878 - František Stránský
1878-1883 - František Benda
1883-1893 - Bohdan Kramer
1893-1900 - Jan Kern
1900-1919 - František Vávra
1919-1921 - Ferdinand Švankmajer
1921-1929 - Václav Ježek
1929-1930 - František Sladký
1930-1950 - Josef Choura
1950-1951 - Josef Novák
1951-1954 - Jaroslav Baier
1954-1970 - Jaroslav Smítka
1970-1977 - Jarmila Mandová
1977-1982 - Alena Kavanová
1982-1987 - Věra Strušková
1987-2010 - Karel Haizler
2010 - Mgr. Lada Flachsová