Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování probíhá na naší škole na základě Minimálního preventivního programu, který vypracovaly školní metodičky prevence a který se pravidelně vyhodnocuje. Výsledky jsou následně východiskem pro další práci. Naším cílem je upozorňovat žáky na správný životní styl, na možná rizika způsobená jejich nevhodným chováním v co největším počtu předmětů. Zároveň se snažíme všechny mimoškolní aktivity a přednášky směřovat k jejich vhodným zájmům.

Zaměření minimálního preventivního programu

Minimální preventivní program je zaměřen na všechny žáky 1. – 9. ročníku základní školy a mateřské školy. Zvlášť je zdůrazňována vhodná motivace dětí ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí a dětí s poruchami učení a chování.

Cíle programu

K základním cílům primární prevence sociálně patologických jevů patří:
- prevence v oblasti zneužívání návykových látek, hráčství, vandalizmu, záškoláctví, virtuálních drog, xenofobie, rasizmu, šikany a násilného chování, kyberšikany, intolerance, poruchy příjmu potravy, negativního působení sekt, sexuálně rizikového chování, homofobie
- výchova žáků ke zdravému životnímu stylu
- vést žáky ke smysluplnému využívání volného času
- zapojování rodin do života školy

Cíle školního roku

- snížení počtu neomluvených hodin
- zmenšení počtu snížených známek z chování
- snížení počtu žáků zneužívajících legální drogy vč.množství těchto látek a odsunutí prvního kontaktu do vyššího věku
- zvýšit počet dětí, které se účastní volnočasových aktivit
- organizování besed a přednášek k prevenci rizikového chování
- zkvalitněním třídního a školního klimatu předcházet většině společensky nežádoucích jevů
- udržení trvalého zájmu rodičů o umístění dětí na naši školu

Obsah prevence

Prevence sociálně patologických jevů je součástí platných učebních osnov. Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v předmětech člověk a jeho svět, výtvarná a tělesná výchova, výchova k občanství, výchova ke zdraví, přírodopis, chemie, český jazyk.

Prevenci provádíme samozřejmě i tehdy, když nastane vhodná situace (např. schránka důvěry, dotazy dětí, schůzka rodičů, problém ve třídě).

Snažíme se o preventivní postupy při: nástupech do školy (1.ročník – přípravou na školu je Školička), při přechodu na 2.stupeň (turisticko – adaptační kurzy), ve třídách se sociálně patologickým jevem, při příchodu nových žáků, ve třídě s tělesně postiženým a integrovaným žákem apod. Upřednostňujeme prožitkové a činnostní aktivity.

Žáci jsou informováni o možnosti využití linek důvěry a důležitých telefonních číslech. Během Měsíce internetu zajistíme osvětu pro rodiče našich žáků podle MP MŠMT Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu používání internetu.

Výchovu ke zdravému životnímu stylu podpoříme projektovým Dnem zdraví pro 1. – 9. třídu v kontextu Světového dne zdraví 7.4. a Světového dne bez tabáku 31.5.

V oblasti výchovy proti projevům rasizmu, xenofobie a intolerance klademe důraz na rozvíjení žádoucích postojů dětí k lidem jiné národnosti, etnické nebo náboženské příslušnosti. Za nejdůležitější považujeme osobní příklad všech pracovníků školy, dále využití věcného obsahu vyučovacích předmětů a spolupráci s rodinou. Při projevu či náznaku intolerance budeme přijímat vhodná pedagogická opatření.

Průběžná evaluace

Prostřednictvím anonymních dotazníků opakovaně provádíme v rámci evaluace srovnávací mapování sociálně patologických jevů ve škole a zároveň také takto zjistíme postoje, názory a návrhy žáků, rodičů i učitelů.

Náplň metodika prevence

Náplní metodika prevence v oblasti sociálně patologických jevů je kromě metodického vedení učitelů, informační činnosti také poradenská činnost pro děti a zákonné zástupce.

Konzultační hodiny:

Konzultace jsou možné po předchozí domluvě. Prosíme rodiče, aby si konzultaci domluvili předem (mailem nebo telefonicky).

Metodik prevence:

- Poskytuje konzultační činnost v problémových oblastech včetně kontaktů
- Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
- Připravuje podmínky pro integraci žáků s poruchami chování ve škole a koordinuje poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.
- Ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky zajišťuje výchovné programy, zaměřené na nápravu problematických žáků.
- Věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním.
- Vypracovává dokumentaci pro žáky problémové (sociálně obtížně adaptabilní) i pro žáky pocházející ze složitých rodinných podmínek.

Kontakt

Mgr. Jana Vojtěchová
tel.: +420 730 157 175
Jana.vojtechova@zsmilovice.cz