O nás

Moderní rodinná ekoškola s respektováním individuality dětí, s bezpečným klimatem a motivací pro vzdělávání se, kde úspěch může zažít každý.

Chceme, aby se škola stala pro žáky místem, které je připraví pro jejich budoucí život tak, aby se dokázali orientovat ve svých schopnostech a dále je rozvíjeli.

Jsme plně organizovanou základní školou se dvěma budovami: Pionýrů (stará škola), Školská (hlavní budova).

Priority naší školy
- výuka angličtiny od 1. ročníku
- od 7. ročníku nabídka 2 cizích jazyků – ruština, němčina, italština
- výuka informatiky od 4. ročníku - certifikáty ECDL pro žáky i veřejnost
- systematická práce s talentovanými a nadanými žáky
- vzdělávání a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- podpora kolektivních vztahů a zážitků osobnostní výchovou žáků
- maximální využití techniky ve výuce
- široká nabídka volitelných předmětů, kroužků
- moderní způsoby vyučování (projektové vyučování, metody kritického učení, metody CLIL, laboratorní práce, E-learning atp.)

Svým žákům mimo jiné nabízíme
- logopedickou nápravu
- možnost nápravy poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
- pomoc při grafomotorických potížích (kurz Maxík)
- zlepšení pozornosti (kurz HYPO)
- EEG Biofeedback
- moderně vybavené kmenové třídy (v každé učebně audiovizuální technika, interaktivní tabule, tablety a PC)
- dvě učebny informatiky, které navštěvují všichni žáci školy
- mobilní PC učebny s tablety
- keramickou dílnu
- multimediálně vybavenou učebnu cizích jazyků
- nově vybavenou učebnu chemie a fyziky
- nově vybavenou kuchyňku
- klubovnu pro volný čas s herní konzolí, fotbálkem, hrami
- zrenovované dílny
- pitný a stravovací režim zajišťují automaty s pitím a svačinkami z projektu Happysnack, mléčné výrobky v akci Školní mléko, čerstvé ovoce – projekt Ovoce do škol
- možnost sledování prospěchu, absence žáků přes internet
- výhody plynoucí z karty ISIC
- PR školy – školní a třídní weby, facebook školy
- spolupráce se zahraničními školami, exkurze do zahraničí

Školní aktivity
- Stmelovací kurz – 1. ročník
- Ozdravné pobyty v přírodě – 2., 4.ročník
- Plavecký výcvik pro žáky 1., 2. a 3. ročníku
- Turistický kurz – 6. ročník
- Lyžařský výcvikový kurz – 7. ročník
- Cyklistický kurz – 8. ročník
- Vodácký výcvik – 9. ročník

Vybíráme z projektů školy
- Den otevřených dveří
- Týden inkluze, Den Země, Den zdraví, Noc s Andersenem
- Realizace a podpora charitativních projektů
- Edison – setkání s lidmi z různých zemí světa
- Vystoupení pro veřejnost (Akademie, vánoční vystoupení, vystoupení ke Dni matek)
- Slavnosti pro žáky (1. pololetní vysvědčení, Stužkování a slavnostní vyřazení ze školy)
- Soutěže (sportovní, vědomostní, olympiády)
- Turnaje (organizace i účasti)
- Besedy, exkurze, výlety, vycházky, zájezdy