Kam zmizeli Geigerovi

Dvouletý projekt žáků ZŠ T. G. Masaryka Milovice na téma holocaust, který byl ukončen v září 2014. V projektu žáci pod vedením Mgr. Jany Třetinové bádali po jediné židovské rodině Geigerových z Milovic. Výchozím bodem pátrání se staly stránky www.holocaust.cz , následovala návštěva okresního archívu v Lysé nad Labem, oslovení pamětníků. Mnoho informací se podařilo získat z digitalizovaných duplikátů židovských matrik. Společně s žáky jsme kontaktovali i Památník Terezín a Památník a muzeum Auschwitz – Birkenau. Pro dokreslení a pochopení některých událostí, jsme vyposlechli několik výpovědí pamětníků v Centru vizuální historie Malach v Praze. Celé pátrání jsme měli ztíženo tím, že z rodiny Geigerových holocaust přežila pouze paní Zdeňka Kolářová (jejich dcera) ta už ale bohužel v roce 1997 zemřela a neměla se svým manželem žádné děti.

Ze získaných materiálů se nám podařilo sestavit příběh rodiny Geigerových. Ten jsme zveřejnili na webových stránkách http://www.kam-zmizeli-geigerovi.webnode.cz, které jsme zřídili. Stránky obsahují řadu dobových materiálů, popis projektu, včetně harmonogramu.

V rámci projektu Extra třída, kde jsme se s naším projektem zapojili, jsme získali finance ve výši 30 000 Kč na vydání knihy „Kam zmizeli Geigerovi?“. Kniha popisuje příběh rodiny, věnuje se osudu celkem šesti osob, pětičlenné rodině Geigerových a jako bonus manželu dcery Zdeňky Kolářové, Janu Kolářovi, který byl za druhé světové války aktivní v domácím odboji. Kniha je dvojjazyčná, žáci sestavené texty v hodinách anglického jazyka překládali pod vedením Leony Mikušové, a je bohatá na řadu historických pramenů.

Třetím výstupem projektu bylo umístění stolpersteinů, kamenů obětí holocaustu, před domem, kde rodina před transportem do Terezína žila. Při této události žáci uspořádali slavnostní ukončení projektu, kde kromě pokládání stolpersteinů za kulturního vystoupení a přítomnosti řady významných hostů, byla představena publikace „Kam zmizeli Geigerovi?“. Dále v tento den uspořádali na radnici města Milovice výstavu k tématu, současně zde pustili 12 minutový film o rodině Geigerových. Vrcholem slavnostního ukončení projektu byla beseda s přeživším holocaustu - šoa, panem Tomanem Brodem. Příspěvek na vytvoření stolpersteinů se nám podařilo získat z rozpočtu města Milovice a také organizace www.stolpersteine.cz .

Žáci skrze badatelskou práci, pátrání v místních i celostátních archivech a výkazech, diskutování a naslouchání pamětníkům rozvíjeli schopnost pracovat ve skupině, rozdělit si role při práci, vyhledávat a třídit informace, naslouchat, jednat s úřady, pracovat s počítačovými programy, překládat anglické texty a mnohé další.

Tento projekt je potvrzením, že výuka dějin skrze lokální dějiny dokáže žáky nadchnout a moderní dějiny jsou pro žáky atraktivní. Projekt vnímám pozitivním i z důvodu toho, že v žácích podporuje jejich vztah k místu, kde žijí, k aktivnímu občanství.

Svým propracováním a popisem na webových stránkách se může snadno stát vzorem pro realizaci obdobných projektů.

Projekt „Kam zmizeli Geigerovi?“ byl oceněn jako nejlepší příspěvek  projektu „Oběti a hrdinové“ Památníkem Lidice. Příběh rodiny si lze vyhledat také na webu Příběhy 20. století (https://www.pribehy20stoleti.cz/pribehy/2014212_kam-zmizeli-geigerovi/ ).