Třída 8. A

O nás

Třídní učitelka: Mgr. Jana Vojtěchová

Asistentka pedagogika: Zdenka Dóková, Dis.

Zastupující TU: Mgr. Martin Žilka

Zástupce rodičů: Renáta Potužáková

Aktuality

Rotační výuka - návrat žáků 2.st.ZŠ

8.A se vrací k prezenční výuce - rotační od 3.5.2021

Označené hodiny jsou platné pro online výuku.

Online třídní schůzka 29.4.2021

  • hodnocení žáků ke 3. čtvrtletí školního roku 2020/2021
  • veškeré informace v bakalářích
  • možnost konzultací
  • návrat do školy - rotační výuka
  • obědy
  • testování žáků
  • individuální konzultace po domluvě

Informace k výuce

Povoleny jsou skupinové (v max. počtu 6 lidí) nebo individuální konzultace po domluvě.

Skupinové konzultace mohou ve škole probíhat ve dnech středa a čtvrtek. Konzultace mohou být zaměřeny na:

přípravu žáků na přijímací zkoušky

konzultace k učivu

V případě zájmu je vše vždy založeno na individuální domluvě.

Sledujte informace i na hlavní stránce webu školy, popř. školní facebook.

Pozor - trvalá změna - Fyzika je v pondělí 5. hodinu místo 1. hodiny.

 

Rozvrh platný od 8.2.2021 - sledujte také Teams, kde budou k výuce aktuální informace a nová zadání úkolů. ČERVENĚ JSOU NOVĚ PŘIDANÉ HODINY.

INFORMACE K HODNOCENÍ ŽÁKŮ VE VYSKAKOVACÍM OKÉNKU NA HLAVNÍ STRÁNCE WEBU ŠKOLY. ZNÁMKY JSOU NADÁLE ZAPISOVÁNY DO BAKALÁŘŮ.

OMLOUVÁNÍ ABSENCE - ŽÁKY OMLOUVÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DO 3 DNŮ, DĚKUJI.

 

 

 

 

 

 

30.9. Prosíme rodiče o přečtení dodatku ke Školnímu řádu (ohledně případné distanční výuky)

 

 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKA - ONLINE  10. 9. 2020

1.       3. 9. proběhlo setkání zástupců tříd – ten předává informace

2.       Sledujte třídní web a webové stránky školy,

3.       rodiče při vstupu do školy musí mít roušku, pokud možno komunikovat se školou elektronicky, e-mail na učitele ve tvaru: jméno.příjmení@zsmilovice.cz  (E-mail přímo na mě: jana.vojtechova@zsmilovice.cz),

4.       kdo má datovou schránku, nahlásí třídnímu učiteli e-mailem,

5.       Voluntarius  - 200 Kč na žáka na rok – v příštím školním roce (2021/2020) se nakoupí výtvarné pomůcky, které budou k dispozici všem dětem, aktuální zpráva z minulého školního roku i s výčtem příspěvků je na  https://obcanske-sdruzeni0.preview.webnode.cz/,

6.       nebude papírový Žákovský záznamník, komunikace a omlouvání žáků přes komens v Bakalářích nebo e-mailem, kdo nemá přístup k internetu, požádá si o vystavení Žákovského záznamníku a je třeba vždy v 1x za měsíc požádat o výpis z klasifikace,

7.       opatření proti nemoci Covid – 19 –  ( viz. dokument Obecné hygienické podmínky  na webu školy, dítě se zdravotními problémy by nemělo vůbec přijít do školy, pokud přijde, je umístěno do izolace a rodiče si ho musí vyzvednout, při chronických zdravotních potížích respiračního charakteru (např. alergie) je třeba mít potvrzení od pediatra,

8.       žáci se při příchodu do školy přihlašují ISIC,

9.       využívání trenažérů – Drillandskill při výuce, DÚ, …

10.   využívání Office365 – Teams, Outlook – děti mají svoji adresu – příprava na online výuku, distanční výuka je povinná, pokud se žák nezúčastní, musí být zák. zástupcem řádně omluven,

11.   kdo nemá přístup k internetu nebo počítač (tablet, notebook), nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli a potom je dohodnut jiný způsob distanční výuky,

12.   klasifikace – do října pouze motivační, využití známek 1 – 3, N – nehodnoceno (vůbec to nejde nebo odmítl pracovat, V - vypracoval, (viz. dokument Interní evidence změn vzdělávacího obsahu nerealizovaným z důvodů mimořádných opatření  na webu školy)

13.   omlouvání žáků – plánovanou absenci je třeba omluvit vždy předem, důvodem nepřítomnosti je nemoc, návštěva lékaře (ne celý den) nebo závažné rod. důvody – proto je třeba vždy být konkrétní, omluvit žáka z nepřítomnosti je nutné nejpozději do tří dnů od prvního dne nepřítomnosti, omluvenku s přesným vymezením nepřítomnosti je třeba doložit – přes Bakaláře –Komens co nejdříve, nejpozději 3. kalendářní den  po návratu žáka do školy, na pozdější snahu o omluvení žáka nebude brán zřetel.  Omluvení žáka je možné také e-mailem.

14.   při důvodném podezření ze záškoláctví může TU požadovat potvrzení lékaře,

15.    pokud je žák dopoledne ve škole a na odpolední vyučování nepřijde a není omluven předem, je tato absence považovaná za neomluvenou,

16.   uvolnění žáka z výuky na 1 – 2 dny písemně přes Bakaláře – Komens uvolňuje TU, uvolnění na víc než 2 dny – je třeba doložit Oznámení zák. zástupce o uvolnění žáka – webové stránky školy - Formuláře

17.   pokud žák odchází v průběhu vypučování, pak si žáka z výuky vyzvedává zák. zástupce nebo za žáka zák. zástupce přebírá odpovědnost písemnou žádostí  - TU, zastupující TU (papír, Bakaláři – Komens, e-mail),

18.   omluvenka na TV, žák je ve škole, ale necvičí, napíše zák. zástupce na papír (datum, jméno žáka, důvod, proč žák nemůže cvičit, podpis),

19.   je třeba nahlásit všechny změny týkající se žáka – změna adresy, zdr. pojišťovny, kontaktní telefon, (v případě, že nemůžete brát telefon v práci, uveďte telefon na sekretářku, sousedku, babičku…..komu se dovoláme), e-mail, zdravotní obtíže (zejména pro TV – uvolnění, nehodnocen),

20.   při výuce je povoleno používat mobilní telefon pouze na pokyn učitele, jinak je to porušení ŠŘ a hrozí výchovná opatření. Pokud žák potřebuje telefon ze zdravotních důvodu, musí rodiče tuto skutečnost oznámit TU.

21.   zákaz kouření, zneužívání návykových látek, včetně elektronických cigaret, vaporizeru, energetických nápojů,

22.   Nepovinný předmět – po přihlášení je docházka závazná (odhlásit se je možné až v pololetí).

23.   děti – školní maily – vědí všichni přihlašovací údaje? Bude využíváno ke komunikaci.

24.   Telefonní čísla na kabinety Přírodopis: 313 105 005 (Vojtěchová, Carvová, Obalilová, Dóková, Žilka, Šatrová, Dobiášová)

25.   Sběr – papír každou středu, elektro + baterie – jedenkrát měsíčně (přehled ve vitrínce před školou a na webu).

26.   Akce – minimalizují se. V září – turistický kurz, cvičení v přírodě, Mirakulum.

27.   Kdo nemá přístup k online výuce – nahlásit e-mailem třídnímu učiteli + sdělit zda by v případě nutnosti měli zájem o zapůjčení NTB či budou preferovat papírovou verzi za předpokladu, že si úkoly budou vyzvedávat ve škole. DÚ PRO RODIČE – POŠLETE MI EMAILEM ZPRÁVU, DĚKUJI

28.   Na FB budou fotografie oblečení, bot, batohů, co si ve škole a v tělocvičně žáci nechali minulý rok. Necháváme do konce září, následně vyhazujeme. Pokud někdo nemá FB, dostane se na něj bez přihlašování z webu školy – vpravo nahoře.

29.   Páteční Mirakulum – v pátek 11. 9. jdeme do Mirakula – odcházíme v 8 hodin od školy. Ke škole se vracíme ve 13.35 hodin (po 6. vyučovací hodině). Pokud chcete napsat dětem lístečky, že mohou od Mirakula jít samy domů, prosím, na lísteček uveďte, že přebíráte za Vaše dítě odpovědnost.

 

DĚKUJI, Jana Vojtěchová

 

 

 

 

Vážení rodiče, v odkazu můžete hlasovat a zvolit zástupce do nové  školské rady.

https://www.survio.com/survey/d/U5I3I2C8G2W4I9C0E

 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKA - ONLINE SETKÁNÍ 10.9. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci se naše první setkání bude konat on-line dne 10.9.2020 v 17.00. Přihlásíte se kliknutím na odkaz: https://jitsi.ssps.cz/JanaVojtěchová, zadáte své jméno a budeme ve spojení.

Děkuji a teším se, třídní uč. Jana Vojtěchová

 

Upozorňujeme na nové dokumenty:

Škola – výuka v době koronaviru – 2 soubory: Interní evidence změn a Obecné hygienické podmínky, se kterými se žáci seznámili dne 1.9.2020, k přečtení na webu školy.